სესიები

თბილისი, საქართველო, 6-8 ნოემბერი, 2024
თეორიიდან გამოყენებით გეოგრაფიამდე - სგს100


1. ატმოსფერო

1.1 მეტეოროლოგია
1.2 ატმოსფეროს ქიმია

2. ბიოგეოგრაფია

2.1 ბიომრავალფეროვნება და ეკოსისტემური სერვისები

3. კლიმატი

3.1 პალეოკლიმატი
3.2 მომავლის კლიმატის პროგნოზი
3.3 კლიმატის ცვლილება

4. კრიოსფერო

4.1 მყინვარები და მყინვარული ქუდები
4.2 მარადი მზრალობა

5. გეოდეზია, გეოინფორმატიკა და კარტოგრაფია

5.1 პოზიციონირება და ნავიგაცია
5.2 დისტანციური ზონდირება და ფოტოგრამეტრია
5.3 ისტორიული აეროფოტოსურათები
5.4 მდებარეობაზე დაფუძნებული სერვისები
5.5 ვიზუალიზაცია და დიზაინი

5.6 კარტოგრაფიული მეთოდები და აპლიკაციები
5.7 თემატური კარტოგრაფია
5.8 ატლასური კარტოგრაფია

5.9 კარტოგრაფიული მემკვიდრეობა

6. გეომორფოლოგია

6.1 რელიეფის ფორმები, მასზე მიმდინარე პროცესები და ცვლილება
6.2 ფლუვიალური გეომორფოლოგია
6.3 ზღვის სანაპირო პროცესები
6.4 კარსტი
6.5 ეგზოდინამიკური პროცესები და რისკის მართვა

7. ჰიდროლოგია

7.1 მდინარეთა აუზების ჰიდროლოგია
7.2 წყლის ხარისხი, პოლიტიკა, მართვა და კონტროლი

8. ნიადაგები

8.1 ნიადაგის სტრუქტურა და კომპოზიცია
8.2 ნიადაგის ციფრული კარტოგრაფირება

9. ლანდშატის მეცნიერებები

9.1. ლანდშაფტის მეცნიერებების თეორია და მეთოდოლოგია, ლანდშაფტების კვლევის თანამედროვე მეთოდები
9.2. ლანდშაფტების შესწავლის გეოფიზიკური და გეოქიმიური ასპექტები
9.3. ლანდშაფტების დინამიკა და ფუნქციური მახასიათებლები
9.4. რეგიონული ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შესწავლა
9.5. ლანდშაფტების ეკოლოგიური პოტენციალი
9.6. ლანდშაფტების ეკოლოგია და გარემოს დაცვა

10. საზოგადოებრივი გეოგრაფია

10.1. ეკონომიკური გეოგრაფია: მეურნეობის დარგების გეოგრაფია (მრეწველობის და მშენებლობის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, ტრანსპორტის, მომსახურების სფეროს გეოგრაფია და სხვა)
10.2. სოციალური გეოგრაფია: დემოგრაფია (მოსახლეობის ბუნებრივი და მექანიკური მოძრაობა, სქესობრივ- ასაკობრივი, ეთნიკურ-რელიგიური სტრუქტურა, განსახლება, ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა, დასაქმება, უმუშევრობა, ცხოვრების დონე და სხვა); განათლების გეოგრაფია; ჯანდაცვის გეოგრაფია
10.3. პოლიტიკური გეოგრაფია (საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული მდებარეობა, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა, პოლიტიკური სისტემები და არჩევნები, გეოპოლიტიკური გამოწვევები, უსაფრთხოების საკითხები და სხვა).
10.4. ურბანული დაგეგმარება და ცხოვრების ხარისხი.
10.5. გენდერი, იდენტობა და ფემინიზმი

11. ისტორიული გეოგრაფია, კულტურა და მემკვიდრეობა

11.1. ტოპონიმები
11.2. კულტურული მემკვიდრეობა
11.3. მხარეთმცოდნეობა

12. გეოგრაფიული განათლება

12.1. გეოგრაფია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში
12.2. გეოგრაფია უმაღლეს სასწავლებლებში