პროექტები
ატმოსფერული ნალექების ეროზიული პოტენციალის მოდელირება და კარტოგრაფირება საქართველოში
Transborder geotourism as a driving Force for Innovation and Cooperation in Eastern Europian Peripheries
ზოონოზოური ინფექციების ატლასის მომზადება სამხრეთ კავკასიაში
Creating GIS-based solution for Environmental Peacebuilding and Geotourism
ღია მეცნიერება
საქართველოს კარსტული ლანდშაფტების კლასიფიკაცია
მდინარე რიონის წყლის რესურსების რაოდენობრივი შეფასება და მართვა (კოლხეთის დაბლობის ფარგლებში)
საქართველოს კარსტული რუკა (მასშტაბი 1:500 000)
მდინარე რიონის აუზის წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა
გეოპარკის დაგეგმარება და მისი პერსპექტივები კავკასიაში რაჭის რეგიონის მაგალითზე
ქვემო ქართლის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა
საქართველოს ტერიტორიაზე კარსტული ფენომენების ფორმირების (გენეზისის) პირობების დადგენა და გამოვლენილი მღვიმური სისტემების ტურისტული მიზნებისათვის გამოყენების პერსპექტივები
კახეთის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა
საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი
კახეთის მხარის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები
ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-ტურისტული პოტენციალი: შეფასება და გამოყენების პერსპექტივები
მყინვარების ზოფხიტოს და ჭალაათის მონიტორინგი გლობალური დათბობის ფონზე
წყალტუბოს (ყუმისთავის) უნიკალური მღვიმური სისტემისა და მიმდებარე სპელეოობიექტების კვლევა და მათი სამეურნეო გამოყენების პერსპექტივები
საქართველოს ეროვნული ატლასი