ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება

თამაზი ყარალაშვილი

განყოფილების ხელმძღვანელი,მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი 

კუკური თავართქილაძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ვახტანგ გელაძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ნანა ბოლაშვილი

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

აკაკი ნადარაია

მეცნიერ-თანამშრომელი

ნიკოლოზ სუქნიძე

მეცნიერ-თანამშრომელი