გიორგი ხომერიკი
გიორგი ხომერიკი

          

მეცნიერი / გეოგრაფიის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
რეგიონული გეოგრაფია, პოლიტიკური გეოგრაფია, ტურიზმის გეოგრაფია
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის ქ. 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-15
ტელ.: +995599907991
ელ. ფოსტა: giorgi.khomeriki@tsu.ge