ზაზა გულაშვილი
ზაზა გულაშვილი

          

მეცნიერი / გეოგრაფიის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
წყლის რესურსები, ჭარბტენიანი არეალები, მოდელირება
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-02
ტელ.: +995577460107
ელ. ფოსტა: zaza.gulashvili@tsu.ge