ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-ტურისტული პოტენციალი: შეფასება და გამოყენების პერსპექტივები

გრანტის ნომერი: GNSF/ST08/5-429

სათაური: ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-ტურისტული  პოტენციალი: შეფასება და გამოყენების პერსპექტივები

დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი: 01.03.2009-01.03.2012

პროექტის ხელმძღვანელი: მერაბ გონგაძე

ძირითადი პერსონალი: მერაბ გონგაძე, გიორგი ლომინაძე, გიორგი ხომერიკი, ვაჟა ნეიძე, მზია თუთბერიძე, ნინო ჩიხრაძე

ანოტაცია

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოს:

  • ბუნების ტურისტული ობიექტების შერჩევა, აღწერა, შეფასება და მათი გამოყენების პერსპექტივების დადგენა;
  • კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შერჩევა, აღწერა და ტურისტულ საქმიანობაში გამოყენების პერსპექტივების დადგენა;
  • ტურისტული პოტენციალის შეფასება, რაიონული სტრუქტურის დადგენა;
  • ტურისტული პოტენციალის ობიექტების მონაცემთა ბაზის შედგენა;
  • ტურისტული პოტენციალის დარაიონება და კარტოგრაფიული მოდელის შედგენა;
  • ტურისტული გზამკვლევების შექმნა;
  • ადგილობრივი მმართველობისათვის სარეკომენდაციო მასალების წარდგენა, რომლებიც ასახავენ გარემოს გონივრული, ეფექტური და უსაფრთხო სარგებლობის გზებს.
  • გამოკვლევათა შედეგების საფუძვლზე რეგიონში მდგრადი ტურიზმის განვითარებისათვის მეცნიერული საფუძვლების შექმნა.