პროექტები
ატმოსფერული ნალექების ეროზიული პოტენციალის მოდელირება და კარტოგრაფირება საქართველოში
Transborder geotourism as a driving Force for Innovation and Cooperation in Eastern Europian Peripheries
ზოონოზოური ინფექციების ატლასის მომზადება სამხრეთ კავკასიაში