სესიები

თბილისი, საქართველო, 1-3 ნოემბერი, 2023
გეოგრაფია - წარსული, აწმყო, მომავლის გამოწვევები


1. ატმოსფერო
1.1 მეტეოროლოგია
1.2 ატმოსფეროს ქიმია

2. ბიოგეოგრაფია
2.1 ბიომრავალფეროვნება და ეკოსისტემური სერვისები

3. კლიმატი
3.1 პალეოკლიმატი
3.2 მომავლის კლიმატის პროგნოზი
3.3 კლიმატის ცვლილება

4. კრიოსფერო
4.1

5. გეოდეზია

6. გეოინფორმაცია და კარტოგრაფია

7. გეომორფოლოგია

8. ჰიდროლოგია

9. ნიადაგები

10. ლანდშატის მეცნიერებები
10.1. ლანდშაფტის მეცნიერებების თეორია და მოთოდოლოგია, ლანდშაფტების კვლევის თანამედროვე მეთოდები

10.2. ლანდშაფტების შესწავლის გეოფიზიკური და გეოქიმიური ასპექტები
10.3. ლანდშაფტების დინამიკა და ფუნქციური მახასიათებლები
10.4. რეგიონული ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შესწავლა
10.5. ლანდშაფტების ეკოლოგიური პოტენციალი
10.6. ლანდშაფტების ეკოლოგია და გარემოს დაცვა

11. დემოგრაფია

12. პოლიტიკური გეოგრაფია

13. ტურიზმი

14. ისტორიული გეოგრაფია, ტოპონიმიკა

15. გეოგრაფია საჯარო სკოლებსა და უმაღლესში